Προσωπική Δήλωση Συμβούλου Συστημικής Αναπαράστασης
Προς τη Συντονιστική Επιτροπή / ΕΙΔΑΣ

(* Τα πεδία με τον αστερίσκο είναι υποχρεωτικά)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΛΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

1

2

3

4

5

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

1

2

3

4

5

Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΜΕΛΟΣ ΚΛΠ)

1

2

3

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΑ (ονομασία, εκπαιδευτής)

1

2

3

ΣΤ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Συντονισμός ΣΑ σε Εργαστήρια (1-2 ημέρες)

Συντονισμός ΣΑ σε Ομάδα (2-4 ώρες)

Οικογενειακή Ψ/Θεραπεία και ΣΑ (συνεδρίες)

Άλλου είδους Ψυχοθεραπείας και ΣΑ (συνεδρίες)

Προσωπική Συμβουλευτική και ΣΑ (συνεδρίες)

Οργανωσιακή ΣΑ (συνεδρίες & εργαστήρια)

Άσκηση ΣΑ στα πλαίσια της εργασίας μου

Εκπαίδευση ΣΑ προς κοινό ή επαγγελματίες

Εκπαίδευση ΣΑ ειδικά για Συντονισμό ΣΑ

Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΣΑ

Συμβουλευτική ή Ψ/Θεραπεία (ομαδική/ατομική)

Συγγραφή/μετάφραση/επιμέλεια βιβλίου ΣΑ

Δημοσίευση άρθρων για την Εργασία ΣΑ

Πειραματική εφαρμογή της ΣΑ στον τομέα μου

Διεξαγωγή έρευνας ή ανάπτυξης τεχνικών ΣΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(Να ισχύει τουλάχιστον μία από τις περιπτώσεις Α ή Β ανά χρώμα και οπωσδήποτε το Κριτήριο 4.
Παρακαλούμε συμπληρώστε ό,τι ισχύει για εσάς, ακόμη κι αν δεν καλύπτονται ακριβώς τα Κριτήρια)

Εκπαίδευση τουλάχιστον 18 εκπ/κών ημερών (ΕΗ) στην Εργασία των Συστημικών Αναπαραστάσεων Ιδιωτών / Οργανώσεων & Επιχειρήσεων (ΙΔ/Ο&Ε). Γίνεται δεκτό το 1.Β ως ισοδύναμο 6 ΕΗ αυτής της εκπ/σης.

1B

2ετές πρόγραμμα Εργαστήριων Συστημικής Αναπαράστασης (σε πλαίσιο Ομάδας κλειστής ή ανοικτής)

Σεμινάρια συνολικής διάρκειας τουλ. 8 ΕΗ) στις Συστημικές Αναπαραστάσεις στο θεραπευτικό πεδίο ή για αυτογνωσία

2B

Κατάρτιση στις θεμελιώδεις αρχές της Συστημικής Ψυχολογίας στο θεραπευτικό́ ή συμβουλευτικό ή οργανωσιακό πεδίο (τουλ. 12 ΕΗ)

3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος ψυχικής υγείας ή ψυχοθεραπευτής ή σύμβουλος/coach προσωπικής ανάπτυξης ή ως συμβουλευτικός ψυχολόγος

3B

3ετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία ως εσωτερικός ή εξωτερικός οργανωσιακός σύμβουλος, πιστοποιημένος coach ή μέντορας ή προϊστάμενος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

4

Τουλάχιστον 5 συστημικές εργασίες για ίδια επαγγελματικά ή προσωπικά θέματα και τουλάχιστον 5 συνεδρίες εποπτείας (μετά την εκπαίδευση στη Συστημική Αναπαράσταση)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

(συμπληρώνετε ό,τι ισχύει για εσάς, ανεξάρτητα αν διαφέρει ή όχι από το αντίστοιχο Κριτήριο)

Α

Κατάρτιση ελάχιστης διάρκειας 12 ΕΗ στη συστημική συμβουλευτική / coaching / mentoring.

B

Κατάρτιση διάρκειας 12 ΕΗ στη συμβουλευτική, coaching/mentoring ή εποπτεία άλλης προσέγγισης συμβουλευτικής μαζί με κατάρτιση τουλ. 8 ΕΗ στη συστημική συμβουλευτική.

Γ

Αντίστοιχη μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία (εξισούται με 18 ΕΗ συστημικής εκπαίδευσης).

2

Τουλ. 6 ΕΗ αυτό-μάθησης (σε ομάδα ομοτίμων ή διεποπτεία) ή συμμετοχής σε βιωματικά́ εργαστήρια (συντονιζόμενα) για Συστημικές Αναπαραστάσεις Ο&Ε και το χώρο της Εργασίας.

8 ΕΗ αυτογνωσίας μέσω ΣΑ (πάνω σε προσωπικά θέματα με τουλάχιστον 2 Οικογ. Αναπαραστάσεις)

3B

Αυτογνωσία σε πλαίσιο κατάρτισης στα θεμελιώδη της ΣΑ στο θεραπευτικό πεδίο, τουλάχιστον 12 ΕΗ

4

Ανεξάρτητος συντονισμός τουλάχιστον 20 ΣΑ προς Ιδιώτες ή/και Ο&Ε

5

Τρέχουσα συμμετοχή σε ομάδα παρέμβασης, ομάδα εποπτείας ή μαθησιακό εργαστήριο για τουλάχιστον 1 έτος. Το μέγεθος της ομάδας τουλ. 8 άτομα και η συχνότητα των συναντήσεων τουλ. 4 ημέρες/έτος.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: αποδέχομαι τη συμμετοχή μου στο «ΕΙΔΑΣ» Ελληνικό Ινστιτούτο-Δίκτυο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων καθώς και το σκοπό και το περιεχόμενο της λειτουργίας του, που κοινοποιούνται διαδικτυακά και γραπτά. Δηλώνω επίσης, ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στη βαθμίδα Μέλους, που έχω επιλέξει με την αίτηση αυτή. Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησής μου, συνεπάγεται την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Μέλους του ΕΙΔΑΣ, μετά και την καταβολή εκ μέρους μου της συνδρομής που έχω επιλέξει παραπάνω

ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ

Pin It on Pinterest

Share This