ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Facebook


  1. Το ΕΙΔΑΣ Ινστιτούτο-Δίκτυο (eidas.institute) διοργανώνει διαγωνισμό στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/eidas.institute (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθούν δύο (2) νικητές, έκαστος των οποίων θα κερδίσει:  

i.  Συμμετοχή στο ONLINE Συστημικό Συμπόσιο 2023 (14-15/1/23) ως ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΛΟΣ (λήψη κωδικών, υποβολή ερωτήσεων κλπ) 

ii. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ 2023 στο ΕΙΔΑΣ Ινστιτούτο-Δίκτυο

iii. Λήψη Πρακτικών & Εισηγήσεων Συμποσίου (κείμενο και video)

iv. Το βιβλίο του Bertold Ulsamer “Γίνε Ευτυχισμένος και πλήρωσε το τίμημα για αυτό” (Εκδόσεις Αλφάβητο Ζωής, 2023)

v.   Συμμετοχή στο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ONLINE ΣΥΝΕΔΡΙΟ (18 ΜΑΡ 2023) για την ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας ή εξωτερικού, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλα τα στελέχη και μέλη (σπουδαστικά, επαγγελματικά, αρωγά, επίτιμα) του ΕΙΔΑΣ Ινστιτούτου-Δικτύου (eidas.institute).

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να είναι εγγεγραμμένος μέσω email στη μηνιαία ενημέρωση του eidas.institute καθώς και να έχει κάνει “like” στη σελίδα του Facebook του ΕΙΔΑΣ, όπως επίσης να έχει κάνει “like” ή κάποιο “reaction” στη δημοσίευση του Διαγωνισμού στο FB https://www.facebook.com/eidas.institute.

5. Τα ονόματα των Συμμετεχόντων θα καταχωρούνται σε αριθμητική λίστα από τον Διοργανωτή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό μέσο (http://www.randomizer.org) το οποίο εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Τα ονόματα που θα αντιστοιχούν στους αριθμούς αυτούς θα είναι οι νικητές του διαγωνισμού.

6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 10/01/2023 17:00 έως 12/01/2023 17:00. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με πρόσφορο τρόπο.

7. Η κλήρωση θα γίνει στις 12/01/2023 και θα αναδείξει 2 (δύο) νικητές. Οι νικητές θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στη σελίδα > https://www.facebook.com/eidas.institute.

8. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα, ούτε μπορούν να μεταβιβαστούν.

EIDAS FB page  


9.     Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, μέσω αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και της διαβίβασής τους στο ΕΙΔΑΣ Ινστιτούτο-Δίκτυο. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το όνομά του στη σελίδα https://www.facebook.com/eidas.institute

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΕΙΔΑΣ, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://eidas.institute/general-terms-of-use-website/

10.  Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

11.   Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει υπάρξει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).

12.   Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα επιλύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

13.   Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για τη συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των Όρων.

Εφορευτική Επιτροπή Διαγωνισμού: Ευάγγελος Ελευθερίου (Τεχνική Υποστήριξη Συμποσίου) και Νίκος Βαγιακάκος (Αντιπρόεδρος Σ.Ε. ΕΙΔΑΣ & Συμποσίου)

Pin It on Pinterest

Share This