Ανα-Ίστημι : Η Παγκόσμια Επιδημία ως Αναστάσιμο κάλεσμα.