Πιστοποίηση Ποιότητας & Διαπιστεύσεις Μελών

Το δεοντολογικό σκέλος των Προτύπων Ποιότητας ορίζει τη στάση και τη θεμελιώδη συμπεριφορά του Συμβούλου ή Συντονιστή κατά την εργασία της Συστημικής Αναπαράστασης. Στη συνέχεια, τα τέσσερα βήματα Πιστοποίησης, ορίζουν τα ατομικά προαπαιτούμενα για την αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας των Συμβούλων ή Συντονιστών Συστημικής Αναπαράστασης (Σ/ΣΑ)

Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας & Συμπεριφοράς

Επάρκεια Συμβούλου ΣΑ: να ελέγχεται αν η επαγγελματική & κοινωνική ικανότητα του αρωγού είναι σε επαρκές επίπεδο για να επεξεργαστεί το θέμα του πελάτη με φροντίδα, μέσω ΣΑ. Το εν λόγω θέμα να μπορεί να επεξεργαστεί στο δεδομένο πλαίσιο ΣΑ (αν όχι, εργαστείτε σε ατομική συνεδρία ή παραπέμψτε σε άλλον αρωγό).

Ενημέρωση & Σεβασμός: να ενημερώνει τον πελάτη για τους γενικούς όρους, τις δυνατότητες, τα όρια και τα αποτελέσματα μιας ΣΑ, να γίνει ξεκάθαρο στον πελάτη ότι η ΣΑ είναι βήμα διεργασιακό, ότι μέσω αυτής δεν παράγονται αλήθειες, αλλά μόνο εικόνες, που πρέπει να υποστηρίζουν τη λήψη αποφάσεων από τον πελάτη.

Διατύπωση Αιτήματος: να διευκρινίζει το θέμα στο βαθμό που μπορεί να διατυπωθεί από τον πελάτη ένα Αίτημα για τη ΣΑ, για παράδειγμα, με τη βοήθεια μιας συστημικής συνέντευξης εστιασμένης στη λύση (solution-focused systemic interview).

Ενσυνειδητότητα Αρωγού: να επιδεικνύει ευαισθητοποιημένη επαφή με τον πελάτη και τους άλλους εμπλεκόμενους, με στραμμένη την προσοχή του στη διαδικασία επεξεργασίας του θέματος και, επίσης, με επιγνωστικότητα και εμπιστοσύνη.

Καταλληλότητα Τύπου ΣΑ: να προσφέρει στον πελάτη έναν τύπο αναπαράστασης και μια συστημική διεργασία κατάλληλη για τη φύση και το πεδίο του θέματός του.

Προσωπική Υπευθυνότητα: να αισθάνεται πάντα προσωπικά υπεύθυνος για το συντονισμό της συστημικής αναπαραστατικής διαδικασίας.

Εχεμύθεια-Εμπιστευτικότητα: να εξασφαλίζει την προστασία του πελάτη και των πληροφοριών του, ακόμα κι αν χρειαστεί να μην γνωρίζει κάτι ο κύκλος της ΣΑ.

Ουδετερότητα Συμβούλου: να είναι ουδέτερος και αμερόληπτος προς άτομα, σχέσεις, δομές, ερμηνείες και λύσεις – να έχει φαινομενολογική στάση.

Ανταποκρισιμότητα Αρωγού:   να επεξηγεί τις διαδικασίες κατά τρόπο κατανοητό στα ερωτήματα του πελάτη.

Υπέρβαση με Συγκατάθεση: η διεργασία της ΣΑ μπορεί να υπερβεί το υφιστάμενο πλαίσιο συμφωνίας, μόνο με τη συγκατάθεση του πελάτη.

Ολοκλήρωση Αναπαράστασης: να ολοκληρώνει τη συστημική αναπαράσταση, ακόμη κι αν χρειστεί αυτή να καλύπτει μόνο ένα στάδιο του θέματος.

Αποδέσμευση Εκπροσώπων: αποδεσμεύει τους εκπροσώπους από τους ρόλους τους και τους υποστηρίζει στη συνέχεια, αν η ΣΑ άγγιξε δικά τους θέματα.

Αγκύρωση της Λύσης: να αγκυρώνει την εικόνα λύσης με τον πελάτη, ώστε αυτός να μη χρειάζεται να τη θυμάται, αλλά να τη νιώθει εσωτερικά.

Συνέπεια Κριτηρίων Πελάτη: να ελέγχει το αποτέλεσμα της ΣΑ, ως προς τα κριτήρια του πελάτη για την έκβασή της, ώστε να υπάρξει συνειδητή προοπτική αλλαγής.

Συνέντευξη Πελάτη ΣΑ: να εφαρμόζει την τεχνική ανοιχτών ερωτήσεων κατάλληλα, κατά την προετοιμασία του πελάτη για τη ΣΑ  και μετά από αυτήν.

Προσωπικές Ενοράσεις: να διασφαλίζει τη συνεχή του σύνδεση με τον πελάτη και να εμπιστεύεται τις ενοράσεις που προκύπτουν και στους δύο.

Προσωπική Εργασία Αρωγού: να επιδιώκει συνειδητά την προσωπική του ανάπτυξη, δημιουργώντας ολοκληρωμένες ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη και αυτογνωσιακή εργασία.

Συνεχιζόμενη Κατάρτιση: να αποκτά τακτικά περαιτέρω κατάρτιση, να καλλιεργεί μια ενεργή ανταλλαγή εμπειριών με συναδέλφους και να επεκτείνει τις δεξιότητές του υπό εποπτεία.

Αξιόπιστη Διαφήμιση: να προσανατολίζει τις διαφημιστικές του ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που περιγράφονται εδώ και να υπόσχεται μόνο ό,τι μπορεί να πραγματωθεί.

Θέση Αρωγού στην Αγορά: να είναι δίκαια ανταγωνιστικός στην Αγορά, προβάλλοντας τις δικές του δυνάμεις, χωρίς συγκρίσεις ή κρίσεις για άλλους επαγγελματίες αρωγούς, συστημικούς ή μη.

Κριτήρια Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας για Συντονιστές Συμβούλους ΣΑ

Η διακεκριμένη εκπλήρωση των κριτηρίων αποτελεί απαραίτητη απαίτηση για την πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας, καθώς και για την ιδιότητα του επαγγελματικού μέλους του ΕΙΔΑΣ. Τα υποχρεωτικά κριτήρια που δεν έχουν εκπληρωθεί, πρέπει να αντισταθμιστούν με άλλα κατάλληλα προσόντα ή ανάλογη επαγγελματική εμπειρία. Η χρονική απαίτηση, για ένα προσόν που περιλαμβάνεται στον υποχρεωτικό ή προαιρετικό πίνακα κριτηρίων, μπορεί να αντισταθμίζεται μόνο με τεκμηριωμένη άσκηση εργασίας, που ακολουθεί συστημική προσέγγιση και συστημικές αρχές.

Προϋπόθεση πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας είναι η ιδιότητα Μέλους στο ΕΙΔΑΣ και η συστηματική συμμετοχή του Μέλους σε ένα τουλάχιστον πρόγραμμα ή δράση του Ινστιτούτου.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Δες τον Κανονισμό ΕΙΔΑΣ (6.3) αναφορικά με τα κριτήρια πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας και έλεγξε αυτά που εκπληρείς. Αφού υποβάλλεις ηλεκτρονικά την αίτηση πιστοποίησής σου, θα επικοινωνήσει μαζί σου ο αρμόδιος Συντονιστής Ποιότητας ΕΙΔΑΣ, ώστε η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού να γίνει γρήγορα και σωστά.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Συστημικής Αναπαράστασης

Δες τον Κανονισμό ΕΙΔΑΣ (6.4) σχετικά με τις Ρυθμίσεις που προβλέπονται για τους παλαιούς Συμβούλους ΣΑ, πριν οι εκπαιδεύσεις ΣΑ καταστούν ευρύτερα διαθέσιμες στην αγορά. Θα συνεργαστείς στενά με τον Συντονιστή Ποιότητας, για το συνολικό φάκελο της διαπίστευσής σου.

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας σε 4 βήματα!

/

(1) ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το μέλος συμπληρώνει ηλεκτρονικά σχετική Αίτηση Πιστοποίησης, που με το υποστηρικτικό υλικό της, υποβάλλεται στην Ομάδα Ποιότητας του Ινστιτούτου-Δικτύου.

(2) ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η Αίτηση ανατίθεται σε ένα μέλος της Ομάδας Ποιότητας, που μαζί με τον αιτούντα ελέγχουν αν αποτυπώνονται κατάλληλα η πείρα, οι γνώσεις και οι ειδικότητες του μέλους προς πιστοποίηση.

(3) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Η τελική Αίτηση αξιολογείται από τον Συντονιστή Ποιότητας σχετικά με τα κριτήρια επάρκειας που καλύπτονται και τελικά, εκδίδεται η πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας του Μέλους.

p

(4) ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΛΟΥΣ

Το επαγγελματικό Μέλος διαθέτει ιστοσελίδα στο ΕΙΔΑΣ, με βιογραφικά στοιχεία, ειδικεύσεις, είδη συστημικής εργασίας που παρέχει, η οποία είναι ορατή στην αναζήτηση του κοινού.

Pin It on Pinterest

Share This