Προδιαγραφές Εκπαίδευσης στη Συστημική Αναπαράσταση

Γνωστικά απαιτούμενα για συντονισμό ΣΑ

Για το συντονισμό μιας Συστημικής Αναπαράστασης ή την εφαρμογή της σε προσωπική συστημική συνεδρία (one-to-one), τόσο στο προσωπικό ή οικογενειακό πεδίο Αρωγής όσο και στο οργανωσιακό ή συλλογικό πεδίο Συμβουλευτικής, είναι απαραίτητο να ισχύουν, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, τα ακόλουθα γνωστικά απαιτούμενα:

  1. (α) Συστημική Σκέψη φαινομενολογικής προσέγγισης, κατά Bert Hellinger, κυρίως για τις οικογενειακές και πνευματικές αναπαραστάσεις, και (β) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις επί της ανάπτυξης του παιδιού (αναπτυξιακή ψυχολογία).
  1. (α) Συστημική Σκέψη δομικής προσέγγισης, κυρίως για τις οργανωσιακές και δομικές αναπαραστάσεις, και (β) Θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με το επιχειρείν και τη συμβουλευτική εργασία σε οργανισμούς, επιχειρήσεις και στελέχη.

 

Ικανότητες & Δεξιότητες Συμβούλου ΣΑ

Ανεξάρτητα του εφαρμοζόμενου τύπου αναπαράστασης, δηλ. Προσωπική-Οικογενειακή ΣΑ ή Οργανωσιακή-Επιχειρησιακή ΣΑ, ο Συντονιστής ΣΑ που εργάζεται σε ομαδικό πλαίσιο ή αυτός που εργάζεται σε πλαίσιο προσωπικής συνεδρίας, χρειάζονται επίσης να διαθέτουν τις εξής δεξιότητες:

1 Βαθιά γνώση των θεωρητικών και μεθοδολογικών βασικών θεμάτων της Οικογενειακής Συστημικής Αναπαράστασης (κατά Bert Hellinger).
2 Μέθοδο εργασίας επικεντρωμένη στη διαδικασία (process-oriented) και με εστίαση στη λύση (solution-focused), εστιάζοντας στα φαινόμενα που εμφανίζονται.
3 Ισχυρή και λεπτή αισθητηριακή αντίληψη και διαισθητική λειτουργία.
4 Ανάπτυξη ενός σαφούς συμβολαίου με τον πελάτη και ενός κατάλληλου πλαισίου, θεραπευτικού ή συμβουλευτικού, με εφαρμογή των τρεχουσών διεργασιών.
5 Εξαγωγή νοήματος και παρακολούθηση των ευρημάτων, που προκύπτουν από τη συστημική αναπαράσταση, σύμφωνα με το συμβόλαιο και τους στόχους του πελάτη.
6 Προσωπική ακεραιότητα και αυτονομία – μια στάση «αμεροληψίας», αναγνώρισης, εκτίμησης και σεβασμού.
7 Ικανότητα απόσπασης από τις δικές του προθέσεις και σκοπούς.
8 Καθαρότητα σκέψης και διάκριση ως προς τον πελάτη, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχει η εργασία της συστημικής αναπαράστασης επί του θέματός του.
9 Θέληση για περαιτέρω επαγγελματική επιμόρφωση και συνεχιζόμενη συστημική εργασία επί προσωπικών θεμάτων.

 

 

Συνεχιζόμενη κατάρτιση για τους Συστημικούς Συμβούλους

Οι συντονιστές Σύμβουλοι Συστημικής Αναπαράστασης φροντίζουν να διατηρούν υψηλό επίπεδο στην πρακτική τους και οπωσδήποτε να “λειαίνουν” τις δεξιότητές τους ως αρωγοί. Ανάλογα με το είδος και πεδίο Συστημικής Αναπαράστασης στο οποίο εργάζονται, τα εξής απαιτούμενα συνεχιζόμενης κατάρτισης & ειδίκευσης θεωρούνται απαραίτητα κριτήρια για την πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας από το ΕΙΔΑΣ.

Στον πίνακα εδώ, τα κριτήρια με (*) αφορούν συντονιστές Προσωπικών-Οικογενειακών Αναπαραστάσεων (Family Constellation Work) και αυτά με (**) αφορούν συντονιστές Οργανωσιακών Αναπαραστάσεων (Systemic Organizational Work).

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΑΣ (# 5.2.1)

1 Εμπειρία άσκησης συμβουλευτικής ή ψυχοθεραπείας ή κοινωνικής αρωγής (*)
2 Αυτογνωσία και περαιτέρω εργασία ανάπτυξης προσωπικότητας του ατόμου (*) (**)
3 Συνολική κατάρτιση σε συστημικές έννοιες και τεχνικές παρέμβασης (*) (**)
4 Επαγγελματική εμπειρία σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις (**)
5 Θεωρητική γνώση περί οργανώσεων (**)
6 Ειδική κατάρτιση συμβούλου ή προϊσταμένου ή πολυετής κατάλληλη επαγγελματική εμπειρία (**)
7 Συνολική εκπαίδευση συντονισμού Συστημικών Αναπαραστάσεων (*) (**)
8 Προσωπική εμπειρία συστημικών αναπαραστάσεων (*) (**)   και συγκεκριμένα να έχει κάνει (α) Εργασία ΣΑ επί προσωπικών του θεμάτων, (β) Εργασία ΣΑ επί επαγγελματικών του θεμάτων, (γ) Συντονισμό Συστημικών Αναπαραστάσεων
9 Βασική προσωπική στάση, σύμφωνη με τον Κώδικα Δεοντολογίας
10 Εκπαιδευμένη ικανότητα αντίληψης και διαίσθησης, καθώς και εφαρμογή της ουδετερότητας (ειδικά για τις δικές του εικόνες και προθέσεις).
[dsm_button button_one_text=”ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ” button_one_url=”https://eidas.institute/key-issues-about-systemic-constellations/” button_one_url_new_window=”on” button_two_text=”Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε τύπο ΣΑ” button_two_url=”https://eidas.institute/key-issues-about-systemic-constellations/” button_alignment=”center” _builder_version=”4.6.0″ _module_preset=”default” custom_button_one=”on” button_one_bg_color=”#f89d26″ button_one_font=”Roboto||||||||” button_one_icon=”%%3%%” button_one_custom_margin=”||0px||false|false” button_one_custom_padding=”||0px||false|false” custom_button_two=”on” button_two_text_size=”16px” button_two_text_color=”#511972″ button_two_bg_color=”#ffc857″ button_two_border_width=”2px” button_two_border_color=”#f89d26″ button_two_font=”Roboto|500|||||||” button_two_use_icon=”off” background_layout=”dark”][/dsm_button]

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This