Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Ο στόχος του Πλαισίου Ποιότητας

Αυτό το Πλαίσιο Ποιότητας προορίζεται να προσφέρει στους πελάτες προσανατολισμό κατά την επιλογή επαγγελματικών συμβούλων Συστημικής Αναπαράστασης (Σ/ΣΑ) για Ιδιώτες ή για Οργανισμούς & Επιχειρήσεις. Παρέχονται επίσης Πρότυπα Ποιότητας για τα ίδια τα μέλη του ΕΙΔΑΣ, για να εφαρμοστούν κατά την άσκηση του έργου τους και για επιλογή των δραστηριοτήτων τους περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η ποιοτική άσκηση της Συστημικής Αναπαράστασης

Η χρησιμότητα της Συστημικής Αναπαράστασης (ΣΑ) προκύπτει πάντα από τον τρόπο που λειτουργούν από κοινού ο Συστημικός Σύμβουλος, ο Πελάτης και η Συστημική Ομάδα. Οι Συστημικοί Σύμβουλοι (Σ/ΣΑ) κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να επιτρέψουν να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα, παρόλα αυτά χρειάζονται τη συνεργασία όλων των συμμετεχόντων μερών – και εδώ ακριβώς είναι που περιορίζεται η επιρροή των συμβούλων.

Οι Συστημικοί Σύμβουλοι, που παρουσιάζονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα του ΕΙΔΑΣ, εκπληρώνουν τα κριτήρια του Πλαισίου Ποιότητας, τα οποία βέβαια είναι επαληθεύσιμα. Ωστόσο, το Πλαίσιο Ποιότητας μπορεί επίσης να περιέχει μη επαληθεύσιμα κριτήρια, την εκπλήρωση των οποίων το ΕΙΔΑΣ θεωρεί επιθυμητή. Το ΕΙΔΑΣ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένας Συστημικός Σύμβουλος τηρεί αυτά το Πλαίσιο Ποιότητας κατά την εργασία του.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης και προσβολής της εργασίας ενός Σ/ΣΑ, το ΕΙΔΑΣ μπορεί να παράσχει υπηρεσίες Διαμεσολάβησης μεταξύ των μερών. Επίσης, το Πλαίσιο Ποιότητας προσαρμόζεται, σύμφωνα με την περαιτέρω εξέλιξη της μεθόδου αυτής και της εμπειρίας που αποκτάται διεθνώς με αυτές τις εξελίξεις.

Εργαζόμαστε βασιζόμενοι στην αντίληψη, ότι η Συστημική Αναπαράσταση (ΣΑ) είναι μια μέθοδος η οποία λειτουργεί επικουρικά και στο πλαίσιο παροχής μιας επαγγελματικής υπηρεσίας.  Οι επαγγελματικοί τομείς στους οποίους χρησιμοποιείται η ΣΑ, συχνά έχουν τα δικά τους πρότυπα ποιότητας ή δεοντολογία, τα οποία επίσης διατηρούνται σε ισχύ κατά την εφαρμογή της εργασίας ΣΑ.

Ο όρος «Ποιότητα» για τους Συστημικούς Συμβούλους

Η Ποιότητα είναι η αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αναφορικά με την εφαρμογή και χρησιμότητά της στον πελάτη. Ο συντονισμός της Συστημικής Αναπαράστασης αποτελεί υπηρεσία.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΑ  >  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ


  • Το Πλαίσιο Ποιότητας αποτελεί εργαλείο μέτρησης επαγγελματικών υπηρεσιών.
  • Ο πελάτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κρίνει την ποιότητα μιας υπηρεσίας εκ των προτέρων.
  • Ποιότητα, είναι η ικανότητα κατανόησης της διαφοράς μεταξύ «καλύτερου» και «χειρότερου», σχετικά με τη χρησιμότητα της προσφερόμενης υπηρεσίας.
  • Ποιότητα, όπως την καταλαβαίνουμε εδώ, είναι η ικανότητα αντίληψης μιας σημαντικής διαφοράς μεταξύ του «πριν τη Συστημική Αναπαράσταση» και του «μετά τη Συστημική Αναπαράσταση», όπου η «μετά» εμπειρία θα πρέπει να είναι χρήσιμη για τον πελάτη, αναφορικά με το αίτημα ή το θέμα που πραγματεύεται.
  • Το Πλαίσιο Ποιότητας βοηθά στην αναγνώριση και την αποφυγή προβλημάτων και παρεμβάσεων, που δεν εξυπηρετούν θετικά τη συστημική συμβουλευτική.

0 Comments

Pin It on Pinterest

Share This