Για το συντονισμό μιας Συστημικής Αναπαράστασης ή την εφαρμογή της σε προσωπική συστημική συνεδρία (one-to-one), τόσο στο προσωπικό ή οικογενειακό πεδίο Αρωγής όσο και στο οργανωσιακό ή συλλογικό πεδίο Συμβουλευτικής, είναι απαραίτητο να ισχύουν, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, ένας αριθμός από γνωστικά απαιτούμενα, που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και βιωματικής μάθησης στην πράξη.