ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΑΣ
Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Τα πεδία που μπορούν να εφαρμοσθούν οι Συστημικές Οργανωσιακές Αναπαραστάσεις (ΣΟΑ) έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε διεθνές επίπεδο. Εδώ, δείχνονται τα πεδία εφαρμογής της ΣΟΑ, τοποθετημένα σε ένα πίνακα 4 αξόνων, σύμφωνα με τα κριτήρια «εγκαθιδρυμένο ή καινοτομικό» για τον τομέα εφαρμογής και «επιχείρηση ή προσωπικότητα» για το πεδίο συστημικής εργασίας.

Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Πλαίσιο Ποιότητας Εργασίας ΣΑ

Το Πλαίσιο Ποιότητας ΣΑ προορίζεται να προσφέρει στους πελάτες προσανατολισμό κατά την επιλογή επαγγελματικών συμβούλων Συστημικής Αναπαράστασης για Ιδιώτες ή/και Οργανισμούς & Επιχειρήσεις. Παρέχονται επίσης Πρότυπα Ποιότητας για τα ίδια τα μέλη του ΕΙΔΑΣ, για να εφαρμοστούν κατά την άσκηση του έργου τους και για επιλογή των δραστηριοτήτων τους περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης.

Προδιαγραφές Εκπαίδευσης στη Συστημική Αναπαράσταση

Προδιαγραφές Εκπαίδευσης στη Συστημική Αναπαράσταση

Για το συντονισμό μιας Συστημικής Αναπαράστασης ή την εφαρμογή της σε προσωπική συστημική συνεδρία (one-to-one), τόσο στο προσωπικό ή οικογενειακό πεδίο Αρωγής όσο και στο οργανωσιακό ή συλλογικό πεδίο Συμβουλευτικής, είναι απαραίτητο να ισχύουν, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, ένας αριθμός από γνωστικά απαιτούμενα, που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και βιωματικής μάθησης στην πράξη.

Pin It on Pinterest