ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΑ
Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Συστημική Οργανωσιακή Αναπαράσταση (ΣΟΑ)

Τα πεδία που μπορούν να εφαρμοσθούν οι Συστημικές Οργανωσιακές Αναπαραστάσεις (ΣΟΑ) έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε διεθνές επίπεδο. Εδώ, δείχνονται τα πεδία εφαρμογής της ΣΟΑ, τοποθετημένα σε ένα πίνακα 4 αξόνων, σύμφωνα με τα κριτήρια «εγκαθιδρυμένο ή καινοτομικό» για τον τομέα εφαρμογής και «επιχείρηση ή προσωπικότητα» για το πεδίο συστημικής εργασίας.

Προδιαγραφές Εκπαίδευσης στη Συστημική Αναπαράσταση

Προδιαγραφές Εκπαίδευσης στη Συστημική Αναπαράσταση

Για το συντονισμό μιας Συστημικής Αναπαράστασης ή την εφαρμογή της σε προσωπική συστημική συνεδρία (one-to-one), τόσο στο προσωπικό ή οικογενειακό πεδίο Αρωγής όσο και στο οργανωσιακό ή συλλογικό πεδίο Συμβουλευτικής, είναι απαραίτητο να ισχύουν, σύμφωνα και με τη διεθνή εμπειρία, ένας αριθμός από γνωστικά απαιτούμενα, που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης, κατάρτισης και βιωματικής μάθησης στην πράξη.

ISCA Hellenic Chapter

ISCA Hellenic Chapter

Being ISCA is not a legal certification or training entity, but mainly a systemic community platform that holds a significant space for shared connection and interaction internationally, we serve each other supporting our growth, experience, insight, practice and knowledge for a global belonging in the constellation worldwide systemic community holding to our practice and code of ethics.

Pin It on Pinterest